Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken door op "Meer informatie" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan". - Meer informatie - Alle cookies toestaan
Bel nu: 013-5802855

Email: info@cadeaucompany.nl

Winkelwagen ()

Privacy en Cookie Policy

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de volgende rechtspersoon:

 

Cadeau Company
Koestraat 244
5014EG  Tilburg

 

(“Cadeau Company”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”)

 

Bij Cadeau Company dragen we zorg voor uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring zet de soorten persoonsgegevens uiteen die we over u verzamelen, hoe en waarom we deze verzamelen en hoe lang ze bewaard worden. Ook duiden we uw recht op inzage, op rectificatie of op verzet tegen de verwerking van deze gegevens (met inbegrip van het verzoek tot wissing, overeenkomstig de toepasselijke wetten en regelgeving).

Gelieve deze verklaring aandachtig te lezen. Indien u vragen heeft, kunt u ons contacteren via info@cadeaucompany.nl

 

 

1. ALGEMENE INFORMATIE

1.1 Dit deel heeft betrekking op klanten, vertegenwoordigers en derden, alsook op individuen die onze websites alleen maar bezoeken.

 

1.2 Is Cadeau Company een “verwerkingsverantwoordelijke”? Wat betekent dit?

Ja, Cadeau Company is een “verwerkingsverantwoordelijke” zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetten en regelgeving (in het bijzonder, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU). Dit betekent dat Cadeau Company de rechtspersoon is die de persoonsgegevens die zij verzamelt controleert en dat de wet eist dat zij er moet voor zorgen dat er een beleid, processen en procedures zijn die deze gegevens veiligstellen en dat zij er moet voor zorgen dat de rechten van de personen van wie de gegevens verzameld worden, gerespecteerd worden.

1.3 Welke soort persoonsgegevens verzamelt Cadeau Company over u?

Afhankelijk van de informatie die u aanlevert of de voorkeuren die u selecteert, kan Cadeau Company de volgende categorieën persoonsgegevens over u verzamelen:

Gegevens die u ons aanlevert, bijvoorbeeld wanneer u intekent op onze diensten, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, functietitel, bedrijfsnaam.

Indien u onze website bezoekt, verzamelen we informatie over u door gebruik te maken van cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat bewaard wordt op uw toestel en ons toelaat om uw browser opnieuw te identificeren wanneer u onze site opnieuw bezoekt. We gebruiken cookies om u een gebruiksvriendelijke, veilige en effectieve website aan te bieden en om onze diensten af te stemmen op uw behoeftes en interesses, door bijvoorbeeld uw browserervaring te personaliseren of door het weergeven van reclame (van derden) die op u is afgestemd. Indien u meer wil weten over cookies, raadpleeg het deel over cookies hieronder (2.2).

Informatie die we van derden verkrijgen (vb. aanbieders van informatiediensten) of vrij toegankelijke bronnen (vb. handelsregisters)

1.4 Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag gebruikt Cadeau Company uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw gegevens op basis van

uw toestemming om:

 

onze diensten aan te bieden, in stand te houden, te verbeteren en te ontwikkelen en ze aan uw behoeftes en interesses aan te passen (vb. om u aangepaste reclame aan te bieden)

met u te communiceren

u te informeren en advies te geven over producten van Cadeau Company (vb. door u advertenties toe te zenden)

voor de voorbereiding en/of de uitvoering van een contract met u om

 

offertes voor een van onze producten voor te bereiden, u onze diensten aan te bieden en onze wederzijdse contractuele verplichtingen na te leven

uw gebruikersaccounts op te zetten en bij te houden, voor technische ondersteuning of voor andere daarmee verbonden doeleinden

onze legitieme belangen om

 

onze diensten aan te bieden, in stand te houden, te verbeteren en te ontwikkelen en ze aan uw behoeftes en interesses aan te passen (vb. om u aangepaste reclame aan te bieden)

de veiligheid van de ICT-systemen van Cadeau Company te verbeteren in het voordeel van al onze gebruikers om met u te communiceren

naleving van wettelijke verplichtingen om

 

gehoor te geven aan verzoeken van rechtshandhavingsinstanties of zogenaamde ‘discovery’-procedures (een aanvraagprocedure voor documenten bekend in common law-stelsels en internationale arbitrage) of indien vereist of toegestaan door de toepasselijke wetten, rechterlijke bevelen, overheidsvoorschriften of overheidsinstanties, wanneer het noodzakelijk is om onderzoek te voeren naar illegale activiteiten, vermoede fraude, situaties waarbij mogelijke bedreigingen aan de veiligheid van personen of schendingen van ons beleid of voorwaarden betrokken zijn of om deze te voorkomen of er maatregelen tegen te nemen en

Indien we uw gegevens voor enig ander doeleinde gebruiken dan hetgeen in dit beleid beschreven wordt, zullen wij u over dergelijke andere doelstelling informeren en zullen wij indien vereist uw goedkeuring vragen.

1.5 Waar verwerken wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die door Cadeau Company verzameld worden kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie (“EU”) en de Europese Economische Ruimte (“EER”) verwerkt worden, altijd onderworpen aan contractuele beperkingen in verband met vertrouwelijkheid en veiligheid, in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en -regelgeving. Wij zullen uw persoonsgegevens niet kenbaar maken aan partijen die niet bevoegd zijn om ze te verwerken.

Er moet rekening mee gehouden worden dat EU-/EER- lidstaten en andere landen allen verschillende wetgeving hebben met betrekking tot gegevensbescherming. Indien uw persoonsgegevens worden overgebracht van uw eigen land naar een ander land, kunnen de wetten en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen in het land naar waar uw informatie werd overgebracht verschillen (of minder bescherming bieden) dan deze in het land waar u woont. Zo kunnen bijvoorbeeld de omstandigheden waarin rechtshandhavingsinstanties toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens verschillen van land tot land.

Telkens wij uw persoonsgegevens voor de verwerking overmaken buiten de EER, zullen wij effectieve overdrachtsmechanismes (bijvoorbeeld Standaardcontractbepalingen van de EU of Bindende Bedrijfsvoorschriften) implementeren om een adequaat niveau van gegevensbescherming te verzekeren.

1.6 Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bijhouden dan nodig is om de doeleinden waarvoor ze werden verzameld te vervullen of om wettelijke verplichtingen na te komen, of zoals toegestaan is door de wet, bijvoorbeeld om rechtsvorderingen af te weren. Nadien zullen wij uw persoonsgegevens wissen. De individuele bewaarperiodes zijn afhankelijk van het type persoonsgegevens en het doeleinde van de verwerking ervan.

1.7 Wat zijn uw rechten in verband met uw persoonsgegevens?

Voor zover de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en -regelgeving dit toelaat, heeft u het recht om:

inzage te hebben in de persoonsgegevens die over u bijgehouden worden, met inbegrip van informatie zoals, bijvoorbeeld, de bron en de categorieën van de gegevens, de doeleinden van de verwerking, de ontvangers (of de categorieën daarvan) en de respectieve bewaarperiodes;

de update of correctie te vragen van uw persoonsgegevens, zodat deze altijd juist zijn;

uw persoonsgegevens in elektronisch formaat te bekomen, voor uzelf of voor een andere verwerkingsverantwoordelijke;

verwijdering te vragen van uw persoonsgegevens indien ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of anderszins verwerkt werden;

de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld indien u de juistheid van uw persoonsgegevens heeft betwist, voor de periode die ons toelaat om de juistheid te verifiëren;

tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken op specifieke gronden die verband houden met uw individuele situatie, die zwaarder wegen dan onze zwaarwichtige legitieme redenen voor verwerking;

uw toestemming te allen tijde in te trekken indien uw persoonsgegevens met uw toestemming verwerkt worden, zonder dat dit de rechtmatigheid van verwerking gebaseerd op toestemming voor de intrekking ervan beïnvloedt of indien er een andere rechtsgrondslag is om uw gegevens te verwerken (vb. zwaarder wegende legitieme belangen);

een klacht in te dienen bij de verwerkingsverantwoordelijke en/of de relevante gegevensbeschermingsautoriteit.

u kunt deze rechten uitoefenen door ons te contacteren en ons uw naam en e-mailadres te bezorgen, alsook het doel van uw verzoek. Vraag hierbij in uw e-mail naar het Formulier Inzageverzoek Betrokkene via info@cadeaucompany.nl

2. WEBSITES

2.1 Hoe verzamelt Cadeau Company uw gegevens?

Op haar websites verzamelt Cadeau Company enkel de persoonsgegevens die u vrijwillig ingaf in online formulieren of waarvan u anderszins toelaat dat we ze verzamelen in overeenstemming met de cookievoorkeuren die u selecteerde toen u voor het eerst onze website bezocht. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Indien u dit doet, zullen wij stoppen met de verwerking van uw gegevens die op deze website werden verzameld. U kunt uw toestemming hier intrekken of wijzigen.

2.2 Cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand die bewaard wordt op uw computer of mobiele telefoon en de website toelaat om zich uw handelingen en voorkeuren in de loop van de tijd te “herinneren”. We gebruiken cookies om een goed functioneren van onze website te verzekeren en om uw toegang ertoe te vergemakkelijken door informatie te verzamelen op uw toestel en voorkeuren (vb. uw toestel en uw browser). Aanvullend verzamelen we informatie over hoe u omgaat met onze diensten en met de diensten van onze partners, zoals reclamediensten. In principe kunt u onze websites ook zonder cookies gebruiken. Indien u onze website volledig en gemakkelijk wil gebruiken, raden wij u aan om de cookies te accepteren.

 

Er zijn verschillende types van cookies:

(a) Sessie Cookie (of “tijdelijke cookie”)

 Een sessie cookie laat ons toe om uw handelingen gedurende uw browsersessie (vb. uw logingegevens) op te slaan. Sessiecookies worden gewist wanneer u uw browser sluit of onze website verlaat.

 

(b) Permanente Cookie (of “traceercookie”) Een permanente cookie wordt bewaard op uw toestel tussen browser sessies door. Deze cookies helpen ons om uw voorkeuren en handelingen te herinneren iedere keer dat u onze website bezoekt tot de vervaldatum van het cookie. Deze cookies worden ook gebruikt om u ingelogd te houden op onze website. Als u deze wist, dient u uw logingegevens opnieuw in te voeren.

(c) Derde Partij Cookie Deze cookies worden geplaatst door een derde die los staat van onze website, bijvoorbeeld om advertenties te voorzien zoals banners voor producten van derden of social media buttons.

Op onze website gebruiken we de volgende Derde Partij cookies:

 

naam van de cookie gebruik bewaartijd type cookie

ga Google Analytics cookies to differentiate between users 2 jaar Third party cookie

 

 

 

3. HOE KUNT U ONS CONTACTEREN?

Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens, kunt u ons contacteren op info@cadeaucompany.nl

 

4. HOE VAAK WORDT DEZE PRIVACYVERKLARING GEÜPDATET?

We herzien deze privacyverklaring regelmatig en wijzigen er van tijd tot tijd zaken in. Wij zorgen ervoor dat de meest recente versie hier beschikbaar is en we kunnen u daarnaast ook rechtstreeks (vb. via e-mail) verwittigen bij belangrijke wijzigingen. Deze privacyverklaring werd voor het laatst geüpdatet op 29 augustus 2018.